Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünleri Fark Ödemesi Desteği

tarım ve köyişleri bakanlığı tarafından havza bazlı ürün destekleme miktarları belirlenerek resmi gazetede yayınlandı.

 


Karar Sayısı : 2010/159


Ekli “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünleri Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1/3/2010 tarihli ve 109 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu  maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK                                      F. ÇELİK                               A. BABACAN                                      M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bakanı

H. YAZICI                                   F. N. ÖZAK                         M. Z. ÇAĞLAYAN                                    F. ÇELİK

Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                    Devlet  Bakanı

E. BAĞIŞ                                    C. YILMAZ                               C. YILMAZ                                        S. ERGİN

Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                                     Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL                                B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                                   M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                                   Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU                                  M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                      B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                                   Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER                                  Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                         T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı              Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı                 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY                                                                                   V. EROĞLU

Kültür ve Turizm Bakanı                                                                   Çevre ve Orman Bakanı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME

MODELİNE GÖRE 2010 YILI ÜRÜNLERİ FARK

ÖDEMESİ DESTEĞİNE DAİR KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu Karar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar’ın ekinde bulunan listede yer alan otuz adet tarım havzasında, 2010 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Ekli listede belirlenen havzalarda 2010 yılı üretim sezonunda üretilerek satışı yapılan; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerinin desteklenmesini kapsar.

Destekleme uygulamaları

MADDE 2-(1) Aşağıda belirtilen ürünlere karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

 

DESTEĞE KONU ÜRÜNLER

Birime Destek (Kr/Kg)

Yağlık Ayçiçeği

23

Kütlü Pamuk

Sertifikalı

42

Sertifikasız

35

Soya Fasulyesi

Sertifikalı

35

Sertifikasız

29,5

Kanola

27,5

Dane Mısır

4

Aspir

30

Zeytinyağı

30

Buğday

5

Arpa, çavdar, yulaf, tritikale

4

Çeltik

10

Kuru Fasulye

10

Nohut

10

Mercimek

10

 

(2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, belirtilen amaçlar için tebliğ çıkarmaya, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve diğer kamu kurum, kuruluşları, birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.

Destekleme koşulları

MADDE 3-(1) Desteklemelerden; çiftçi kayıt sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği il ve ilçe tarım müdürlüklerince tespit edilen, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanır.

(2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çiftçi kayıt sistemi için yapılan ya da yapılacak arazi tespitlerinde öncelikli olarak destekleme ödemesine esas üretim yapılan araziler dikkate alınır.

(3) Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamaz. Üreticiler çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yer dışında başvuru yapamazlar.

Destekleme ödemeleri

MADDE 4-(1) Destekleme ödemeleri; tebliğde belirlenen ilgili merciler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından incelemelerin sonuçlanmasını müteakip, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye iletilmesi ile birlikte Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez teşkilatı tarafından gerekli kaynağın Banka şubelerine aktarılmasından sonra yapılır.

Finansman

MADDE 5-(1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye üstlendikleri hizmetlerinden dolayı üreticilere ödenen tutarın % 0,2'si ve diğer kurum, kuruluş, kooperatif ve birliklerin hizmetlerinden yararlanıldığı takdirde üreticilere ödenen tutarın % 0,3’ü oranında hizmet komisyonu ayrıca ödenir.

Denetim

MADDE 6-(1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

Cezai hükümler ve sorumluluk

MADDE 7-(1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen,   gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 8-(1) 3/7/2007 tarihli ve 2007/12415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9-(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10-(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

LİSTE

No

HAVZA  adı

Fark ödemesi kapsamında DESTEKLENEN ürünler

1

Güney Marmara Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi,  Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

2

Batı Karadeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

3

Kuzeybatı Anadolu Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

4

Doğu Karadeniz Havzası

Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola

5

Karasu – Aras Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

6

Kuzey Marmara Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye, Dane Mısır, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

7

Büyük Ağrı Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Yağlık Ayçiçeği

8

Söğüt Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

9

Çoruh Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf

10

Yukarı Fırat Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yulaf

11

Kıyı Ege Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

12

Van Gölü Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Yağlık Ayçiçeği

13

Erciyes Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

14

Kaz Dağları Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

15

İç Ege Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

16

Gediz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı

17

Meriç Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

18

Yeşilırmak Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

19

Orta Karadeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

20

Karacadağ Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı

21

Zap Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut

22

Gap Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı

23

Batı Gap Havzası

Arpa, Buğday, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği,  Zeytinyağı

24

Doğu Akdeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

25

Kıyı Akdeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

26

Ege Yayla Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

27

Orta Kızılırmak Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

28

Orta Anadolu Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

29

Fırat Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı

30

Göller Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı