Zirai ilaçlama yapabilmek için belge gerekecek

Zirai ilaçlama yapabilmek için belge gerekecekarımda, reçete ile ilaç satılmasından sonra bitkilerin, hayvanların ve çevrenin korunması amacıyla, bu ilaçların tarla, bahçe veya bağlar ile ürünlerin saklandığı yerlerde uygulanmasında kullanıcıların uyması gereken şartlar belirlendi.

Ticari amaçlı bitkisel üretimde, tarımsal ilaçları, bakanlıktan yetki belgesi almış ziraat mühendisleri, ziraat teknikerleri ve ziraat teknisyenleri ile bitkisel üretim yapan kişi tarafından uygulanacak. Yanlış uygulamadan dolayı kaynaklanan zararın hukuken sabit görülmesi halinde, zarar, bitki koruma uygulamasını yapan kişiden tazmin edilecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Uygulama Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girmek
üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelik, bitki koruma ürünlerini zirai mücadele amaçlı tarla, bahçe veya bağlar ile depolarda kullanan kişiler ile bunların eğitimi, belgelendirilmesi, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, denetimi ile çalışma usul ve esaslarını kapsıyor. Yönetmelikte, bitkisel üretim “Aile ziraatı dışında bitkisel üretim yapan ve bunları ticari amaçlı pazarlayan kişi” olarak tanımlandığı için, kişisel tüketim amacıyla bitkisel üretim yapanlar, yönetmelik kapsamı dışında bulunuyor. Yönetmeliğe göre, BKÜ uygulamaları, bakanlıktan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almış ziraat mühendisleri, ziraat teknikerleri ve ziraat teknisyenlerinden oluşan “profesyonel kullanıcılar” ve bitkisel üretim yapan kişiler tarafından yapılacak. Uygulama belgesi almak için, tarım il veya ilçe müdürlüklerine yapılacak başvurular, yönetmeliğin yayımından 3 ay sonra başlayacak. Tarımsal ilaçların talimatlara uygun kullanımı, tarımsal ürünlerde zırai ilaç kalıntısı sorununun çözümü ve özellikle ihracatta geri dönen ürünlerin azaltılması açısından büyük önem taşıyor.

TARIMSAL İLAÇ KULLANICILARINDAN, “DİREKTİFLERE UYACAĞINA” DAİR  TAAHHÜTNAME ALINACAK

Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen profesyonel kullanıcılar, gerekli bilgi ve belgelerle bulundukları yerdeki tarım il veya ilçe müdürlüğüne başvuracak. Başvuranlardan, son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti, ayrıca, “astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığının ve kanda kolinesteraz enzim seviyesinin ölçülmesi ve sağlık kontrollerinin yapılması sonucu bu işi yapmaya uygun olduklarının belirlendiği” sağlık raporu istenecek. Bitkisel üretim yapan kişilerin bitki koruma ürünleri uygulama yetki belgesi alması için, öncelikle bakanlığın bu konuda vereceği eğitimden geçmesi ve eğitim sonunda yeterlilik belgesi alması gerekiyor. Bu durumdaki kişilerin tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvurusu sırasında, bitkisel üretim yapacağı alan ve yetiştirilen bitkisel ürün ile ilgili bilgi, Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitimi Yeterlilik Belgesi istenecek.

Yetki belgesi için başvuranlardan ayrıca, “Bakanlığın tavsiye ve direktiflerine uyacağına, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerini tavsiyesine uygun olarak kullanacağına, ruhsatsız ve tavsiye dışı bitki koruma ürünlerini kullanmayacağına ve uygulamada kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptıracağına” dair taahhütname alınacak. Bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde, il veya ilçe müdürlüğü tarafından “Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi” verilecek.


HATALI UYGULAMADAN DOĞAN ZARARI, UYGULAMADAN SORUMLU KİŞİDEN TAZMİN EDİLECEK

Verilen iznin dışında faaliyet gösteren, yönetmelik hükümlerine ve bakanlık talimatlarına aykırı hareket eden kişiler, yazılı olarak ikaz edilecek. İkaza rağmen durumunu düzeltmeyen veya talimatlara uymamakta ısrar edenlerin belgeleri il/ilçe müdürlüğü tarafından iptal edilecek. Uygulama yetkisi iptal edilen kişilere yeniden yetki belgesi verilmeyecek. Yanlış uygulamadan dolayı bir olumsuzluğun meydana gelmesi halinde sorumluluk uygulamayı yapan kişiye ait olacak. Herhangi bir sebepten kaynaklanan zararın hukuken sabit görülmesi halinde zarar, bitki koruma uygulamasını yapan kişiden tazmin edilecek.
Yönetmelik hükümlerine uymayanlar hakkında, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu, Gıda Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre işlem yapılacak.

Gerekli izni almadan faaliyet gösterenler hakkında, Zirai Karantina Kanunu'nun cezalara ilişkin ilgili hükümleri gereğince yasal işlem yapılacak. Uygulama belgesi alan kişiler, il/ilçe müdürlüğünün denetimi altında olacak, BKÜ uygulama aleti ve aksesuarlarının yılda en az bir kez denetlenmesi sağlanacak.

UYGULAMAYA YÖNELİK KURALLAR

Zirai mücadele amaçlı yapılacak bitki koruma ürünü uygulamalarında, bakanlıktan ruhsat almış ve reçete karşılığı satılan bitki koruma ürünleri, uygulama dozu ve zamanı ile teknik talimatlarda belirtilen tavsiyelerine ya da bakanlık tarafından hazırlanan yayınlara uygun kullanılacak. Uygulamalarda Zirai Mücadele Teknik Talimatları esas alınacak. BKÜ daima orijinal ambalajlarında bulundurulacak. Sürüklenmeye sebep olacak derecede rüzgarlı havalarda, öğle sıcağında ve yağışlı havalarda bitki koruma ürünleri uygulanmayacak.

Çevrenin korunması için BKÜ'lerin akarsulara, göllere, otlaklara ve hayvanların yaşadığı yerlere bulaşmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler alınacak. Boş BKÜ'lerin ambalajları çevreye atılmayacak, atıkları akarsu ve göllere dökülmeyecek ve uygulama aletleri bu sularda yıkanmayacak.Uygulama Bakanlıktan ruhsat almış alet ve makinelerle yapılacak. BKÜ'lerin hazırlama ve uygulama işlerinde; hamile kadınlar, 18 yaşından küçük çocuklar, hasta ve hastalıklı olanlar çalıştırılamayacak ve uygula  sırasında koruyucu elbise, eldiven, gözlük kullanılacak, herhangi bir şey  yenilmeyecek-içilmeyecek.

BKÜ hazırlama ve uygulama işlerinde fiilen çalışacak olanlar, işe başlamadan önce sağlık raporu alacak. Bu raporda; “astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile kanda kolinesteraz enzim seviyesinin ölçülmesi ve sağlık kontrollerinin yapılarak bu işi yapmaya uygun olduklarının” belirtilmesi gerekiyor.

Uygulama yapan yetkili kişiler, yılda bir defa genel sağlık kontrolünden geçirilecek ve sağlığının bozuk olduğu tespit edilenler ile bozulma eğilimi gösterenler, gerekli tedaviler yapılıp sağlıklarına kavuşuncaya kadar BKÜ hazırlama ve uygulama işlerinde çalıştırılmayacak.

UYGULAMA KAYITLARI TUTULACAK

BKÜ uygulama yetkisi olan kişiler, uygulama yapılan yerlerle ilgili bilgileri, uygulama tarihlerini, uygulamalarda kullanılan bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgileri ve varsa meydana gelen kaza ve zehirlenmeleri form doldurarak ayrı bir dosyada muhafaza edecek. Uygulamacılar, BKÜ uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptıracak, uygulamaları kendisi yapacak, uygulamaların kayıtlarını tutacak. Gerektiğinde yaptıkları uygulamaların denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi il/ilçe müdürlüklerince görevlendirilen denetleyici kişilere gösterecek. Bitkisel üretim yapan kişiler, sadece kendisine ait olan üretim alanında bitki koruma ürünü uygulaması yapabilecek.

SULAK ALANLAR VE HASSAS BÖLGELERDE İLAÇ KULLANIMI
Su kaynakları civarında BKÜ kullanılması halinde, bu alanlar için tehlikeli olmayan ürünler, düşük hızlı sürüklenmeli uygulama aleti kullanımı dahil olmak üzere en etkin uygulama teknikleri kullanılacak.

Gerekli hijyen ve halk sağlığı gereksinimlerini göz önünde bulundurmak suretiyle parklar, halka açık bahçeler, spor sahaları, okul ve anaokulu bahçeleri gibi kamusal alanlar veya hassas nüfusun kullandığı alanlarda BKÜ'lerin kullanımı il/ilçe müdürlüklerince ya minimum düzeye indirilecek ya da yasaklanacak.
Özel olarak korunmaya alınmış alanlar veya gerekli koruma önlemleri alınmak üzere belirlenmiş alanlarda, BKÜ'lerin kullanımı kısıtlanacak veya yasaklanacak.
Yeni yönetmeliğin yayınlanması nedeniyle, 1993'te çıkarılan Zirai Mücadele İşlerini Ücret Karşılığında Yapmak İsteyenler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Yönetmelik bugünden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

 

Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

http://sivaszmo.blogspot.com/