Sertifikalı fidan desteklemesi uzatıldı son 15 gün...

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLEME ÖDEMELERİ YAPILAN VE 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SÜRESİ BİTEN DESTEKLEMELER 31 OCAK 2010 A KADAR UZATILDI DESTEKLEME ALABİLMEK İÇİN SON 15 GÜN......

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

YURT İÇİ SERTİFİKALI / STANDART FİDAN KULLANIMININ

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/61)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yurt içinde üretilen sertifikalı / standart fidan ile kapama bağ/bahçe tesisinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesini, sertifikalı/ standart fidan ile kapama bağ/bahçe tesis eden çiftçilerin desteklenmesini ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesi, 11/5/2009 tarihli ve 2009/14991 sayılı Bitkisel Üretim Faaliyetinde Sertifikalı Fidan/Fide Kullanan Çiftçilerin Desteklenmesine Dair Karar ile 2/11/2009 tarihli ve 2009/15537 sayılı Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılması, Bitkisel Üretim Faaliyetinde Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımının Desteklenmesi ve Hayvancılığın Desteklenmesine İlişkin Karar’a istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

c) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarih ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veritabanı ile oluşan çiftçi kayıt sistemini,

d) Fidan: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı/ standart fidanı,

e) Fidan Sertifikası: Fidana ait bilgileri içeren ve Bakanlıkça yetkilendirilen sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

f) Fidan Üretici Belgesi: Fidanları üreten ve/veya yetiştiricilerine sözleşmeli olarak ürettiren, işleyen, satışa hazırlayan ve dağıtan gerçek veya tüzel kişilerin aldığı belgeyi,

g) İcmal-1: İl/ilçe müdürlüğü tarafından oluşturulan, ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi,

ğ) İcmal-2: İl/ilçe müdürlüğü tarafından oluşturulan, icmal 1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-4’te yer alan belgeyi,

h) İcmal-3: İl müdürlüğü tarafından oluşturulan, icmal 2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-5’de yer alan belgeyi,

ı) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

i) Kapama bağ/bahçe: Destekleme kapsamındaki tek türle dikim normlarına uygun olarak tek bütün halinde asgari alan üzerinde tesis edilmiş alanı,

j) Kontrol tutanağı: İl/ilçe müdürlüğü tarafından kapama bağ/bahçe ekonomik olarak ürün verene kadar her yıl yapılan kontroller sonucunda düzenlenen ve bir örneği Ek-7’de yer alan belgeyi,

k) Sertifikalı fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve mahsul elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı,

l) Sertifikasyon kuruluşu: Fidanı fidanlık ve laboratuar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,

m) Sistem: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve Değerlendirme Daire Başkanlığınca ÇKS’ye bağlı olarak oluşturulan veri tabanını,

n) Standart fidan: İsmine doğruluğu üretici tarafından garanti edilen, menşei sertifikası olmayan damızlıklardan üretilen, tohumluk kontrolörü/kontrolörleri tarafından kontrol edilen ve her türlü kayıt işlemleri başvuru kuruluşu tarafından tutulan fidanı,

o) Tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

ö) Tohumluk bayisi: Fidan pazarlanması amacıyla yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

p) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme ve Ödeme Esasları

Destekleme esasları

MADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında yer alan fidanda aranacak özellikler aşağıda açıklanmıştır.

a) Fidanların Bakanlıkça yetkilendirilmiş fidan üreticisi veya tohumluk bayisinden temin edilmiş olması.

b) Yurt içinde üretilmiş sertifikalı/standart fidan belgesini taşıması.

c) 2007 yılında sertifikalandırılıp 2008-2009 yılları için geçerli bitki muayene raporuna sahip tüplü fidanlar ve/veya 2008-2009 yılında üretilmiş sertifikalı/ standart fidan olması.

(2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bağ/bahçede aranacak özellikler aşağıda açıklanmıştır:

a) İlgili bağ veya bahçenin 2009 yılında tesis edilmiş olması.

b) Dikim normlarının, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen dikim normlarına uygun olması.

c) Mahsul elde etmek amacıyla tesis edilmiş olması.

ç) Aşağıdaki tabloda belirtilen asgari alana sahip olması.

DESTEKLEME ŞEKLİ

Alan (da.)

Bodur veya yarı bodur meyve fidanı ile bahçe tesisi

5

Diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi

10

Narenciyede aşılama yöntemiyle çeşit değişikliği

10

Bağ tesisi

10

(3) Ekonomik önemini kaybetmiş narenciye bahçelerinde çeşit değişikliği amacıyla kullanılacak olan aşı gözü/aşı kalemi sertifikalı olmak zorundadır.

Destekleme miktarları

MADDE 6 – (1) Desteklemeden yararlanmaya hak kazanan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktara göre desteklemede bulunulacaktır.

DESTEKLEME ŞEKLİ

Standart

(TL/da.)

Sertifikalı

(TL/da.)

Bodur ve yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

150

300

Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme

0

250

Zeytinde gemlik çeşidi ile bahçe tesisi

25

50

Zeytinde diğer çeşitler ile bahçe tesisi

50

100

Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi

100

200

Sertifikalı antepfıstığı anacı ile bahçe tesisi

0

50

Virüsten ari fidanlara ilave olarak

50

100

(2) Mücbir sebepler (Savaş, deprem, sel, yangın) hariç, her tesis için tesis edildiği yıla mahsus olmak üzere bir defa destekleme verilir.

(3) Sertifikalı ve standart fidanın aynı kapama bağ veya bahçe alanı içinde kullanılması halinde, destekleme miktarı her birisi için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir.

(4) Asma/meyve türlerinde kiralama yolu ile kapama bağ/bahçe tesis eden üreticilerin kira sözleşme süresi en az 10 yıl olmalıdır.

Müracaat için gerekli belgeler ve müracaat usulü

MADDE 7 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, aşağıda belirtilen belgelerle başvurması gerekmektedir.

a) ÇKS belgesi.

b) Dilekçe (Ek-1).

c) Talep formu (Ek-2).

ç) Fatura.

d) Fidan veya aşı materyali belgesi fotokopisi.

e) Bitki muayene raporu (2007 yılı tüplü fidan için).

f) Kira sözleşmesi fotokopisi.

(2) ÇKS belgesi 2009 yılına ait olacaktır.

(3) Talep formunda (Ek-2) bulunan fidana ait bilgiler, fidan üreticisi/tohumluk bayisi tarafından fidan sertifikası/standart fidan belgesiyle uyumlu şekilde doldurularak, tasdik edilecek; araziye ait bilgiler ise çiftçi tarafından doldurulup imzalanacaktır.

(4) Fatura tarihi, sertifika/standart belgesi ile ve tüplü fidanlarda bitki muayene raporu tarihi ile uyumlu olacaktır. Faturalara fidan üreticisi/tohumluk bayisi tarafından fidan türü, çeşidi, belge numarası, etiket numara aralıkları yazılacaktır.

(5) İbraz edilen faturaların üzerine il/ilçe müdürlüklerince "Aslı görülmüştür ve sertifikalı/standart fidan kullanım desteğinden yararlanmıştır" ibaresi yazılarak asıl nüsha çiftçiye iade edilecek ve bir nüshası da dosyaya konulacaktır.

(6) Ürettikleri fidanı mahsul elde etmek amacıyla kendi arazisinde diken "Fidan Üretici Belgesi"ne sahip çiftçilerden fidan faturası istenmeyecek; bu çiftçiler, talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü imzalayacaktır.

Başvuruların kabulü

MADDE 8 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, 1/1/ 2009 tarihinden 31/1/2010 tarihi mesai bitimine kadar, ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvuracaklardır. Başvurularda ÇKS bilgilerinin güncellenmesi, ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır. Bu süre içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler fidanların dikiminden önce veya sonra müracaat edebilirler. Çiftçinin dikimden sonra müracaat etmesi halinde, fidanın 2009 yılında dikildiği tespit edilebiliyorsa, ilgili çiftçi desteklemeden yararlanır.

Fidan belgelerinin sisteme tanıtılması, kontrollerin yapılması ve icmallerin oluşturulması

MADDE 9 – (1) TÜGEM, sertifikasyon kuruluşlarına sisteme giriş yetkisi vererek bu kuruluşların vermiş oldukları fidan belgelerinin parti numaralarını ve parti büyüklüğünü temsil eden miktarların ÇKS’ye girilmesini sağlar. Bu işlemin zamanında yapılmamasından kaynaklanan zararlardan ilgili kuruluşlar sorumludur.

(2) Sistem, satış faturalarının, bağlı olduğu fidan belgelerinin parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan fidan belgelerine ait bilgiler, il/ilçe müdürlüklerince çiftçiye ve ilgili üretici kuruluşa bildirilir. Fidan üreticisi, sisteme girişi yapılamayan fidanı satan tohumluk bayi/bayilerini incelemeye alarak yedi işgünü içinde sorunun çözümünü sağlayarak il/ilçe müdürlüğüne bildirir. Fidan üreticisi kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki çiftçilere ait girişler iptal edilir.

(3) Veri girişleri, müracaatla birlikte başlar ve müracaat tarihinin bitiminden sonra en geç kırkbeş gün içinde tamamlanır. Son gün girilen parti büyüklüğü ile ilgili sorun olması halinde, durum ilgili fidan üreticisine veya tohumluk bayisine bildirilerek tebliğ tarihi dahil yedi işgünü içinde çiftçilerle ilgili bilgileri getirmesi istenir.

(4) Veri girişinin tamamlanmasından sonra İcmal 1’ler (Ek-3) ilçe müdürlüğü tarafından ÇKS vasıtasıyla oluşturulur ve onaylanır. İcmal 1’ler, ilgili köy/mahallede beş gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve bir aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır.

(5) Askı bilgileri çiftçi tarafından kontrol edilmek zorundadır. İtirazlar, askı süresi içinde ÇKS’ye kayıtlı olunan Bakanlık teşkilatına yapılır. Herhangi bir itiraz olmaz ise, Devlet aleyhine olan haller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz. Devlet aleyhine olan bilgiler, bu sürede fark edilmese bile her zaman re’sen düzeltilir.

(6) Askı süresince İcmal 1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden itibaren en geç yedi iş günü içinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılır. Çözümlenemeyen sorunlar, ilçelerde ilçe tahkim komisyonunca; ilçede çözülemeyen konular ise, illerde il tahkim komisyonu tarafından değerlendirilerek en kısa sürede sonuçlandırılır. İl tahkim komisyonu tarafından çözümlenemeyen konular ise en kısa sürede TÜGEM’e bildirilir.

Uygulama esasları

MADDE 10 – (1) Belgelerini süresi içinde tam olarak teslim eden çiftçinin bağ/bahçe tesisi, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek tutanağa bağlanır (Ek-6). Dikim normlarına ve fidan ile ilgili hususlara uyduğu tespit edilen çiftçiler destekleme kapsamına alınır.

(2) Tesis edilen kapama bağ ve bahçeler, ürün çeşidinin özelliğine göre ekonomik olarak ürün verinceye kadar yılda bir kez kontrol edilerek tutanağa (Ek-7) bağlanır. Çiftçiden kaynaklanan nedenlerle tesisin kapama bağ/bahçe özelliğini kaybettiği tespit edildiği takdirde, ilgili ceza hükümleri uygulanır.

(3) Destekleme kapsamındaki kapama bağ/bahçelerde ara ziraatı uygulanmaz.

(4) Kontrollerle ilgili bu işlemler, merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Finansman

MADDE 11 – (1) Gerekli finansman Bakanlığın ilgili bütçesinden karşılanır. Hizmet karşılığı olarak Bankaya % 0,2 komisyon ödenir.

Ödeme planı

MADDE 12 – (1) Ödemeye esas cetveller, onaylı ödeme icmallerine göre Bakanlık tarafından hazırlanarak bankaya gönderilir. Ödemeler ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Yetki

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ’de yer almayan teknik ve idari konularda Bakanlık Genelgeleri ve talimatları uygulanır.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 14 – (1) Tebliğ’de belirtilen diğer hususlardan ayrı olarak aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birini taşıyan çiftçiler desteklemeden yararlanamazlar:

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz eden.

b) Bakanlıkça belirlenenler dışındaki tür veya çeşitlerle bağ/bahçe tesis eden.

c) İhracat amacıyla yurt içinde üretilen fidan kullanarak bağ/bahçe tesis eden.

ç) Aynı arazide daha önce ekip/diktiği bitki için yasal tesis sorumluluğu bulunan.

d) Kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar.

e) Kamu tüzel kişiliği ile ortak üretim yapanlar.

f) ÇKS Yönetmeliğine göre cezalı olanlar.

g) Antepfıstığı hariç, anaç olarak tesis edip yerinde aşılama yoluyla mahsul elde etmek isteyen.

Denetim

MADDE 15 – (1) Bakanlık, destekleme ödemeleri ve kapama bağ/bahçe tesislerinin denetimini sağlayacak tedbirleri alır.

Uygulamaya yönelik diğer hükümler

MADDE 16 – (1) Mücbir sebeplerden dolayı mahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yedi gün içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zorunludur.

(2) İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Köylere Hizmet Götürme Birliği vb. gibi kamu kuruluşlarından belli oranda fidan desteği alarak sertifikalı/standart fidanlarla kapama bağ/bahçe tesis eden çiftçilere verilecek toplam destek miktarı, kamu kuruluşunun destek miktarı düşülerek belirlenir.

(3) Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ ve bahçe alanının satış, kiralama veya veraset nedeniyle el değiştirmesi, il/ilçe müdürlüğünün gözetiminde taraflarca imzalanacak taahhütnamenin (Ek-8) tesliminden sonra yapılacaktır. Devralan çiftçi, desteklemeden yararlanan çiftçinin sorumluluklarını taşımakta olup çeşidin özelliğine göre ekonomik olarak ürün verinceye kadar kapama bağ/bahçenin denetim, bakım ve muhafazasını sağlamak zorundadır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 17 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 18 – (1) 27/6/2008 tarih ve 26919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/40 sayılı Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.