organik tarımla üretim yapan çiftçiler yaşadı

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO:2009/66)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik organik tarım yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, organik tarım destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, organik tarım faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/11/2009 tarihli ve 27418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2009/15602 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 6 ncı maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlar Kurulu Kararı: 26/11/2009 tarihli ve 27418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2009/15602 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nı,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): ÇKS Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

d) Çiftçi: 5262 sayılı Organik Tarım Kanununda tanımlanan müteşebbislerden bitkisel üretimde organik tarım yapan ÇKS’ ye kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,

e) ÇKS Yönetmeliği: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

f) İl/ilçe müdürlükleri: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

g) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

ğ) İl/ilçe tespit komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu,

h) Organik Tarım Yönetmeliği: 10/6/2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

ı) Organik Tarım: Organik Tarım Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,

i) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

j) OTB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerini,

k) OTBİS icmali-1: Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 31/12/2008 tarihi esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılan, organik tarım faaliyeti yapan çiftçilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

l) OTBİS icmali-2: Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 10/5/2010 tarihi esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılacak olan, organik tarım faaliyeti yapan çiftçilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

m) OTD: Organik tarım desteğini,

n) OTD icmal-1: İlçe müdürlükleri tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında OTD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi,

o) OTD icmal-2: İlçe müdürlükleri tarafından icmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında OTD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-4’te yer alan belgeyi,

ö) OTD icmal-3: İl müdürlükleri tarafından icmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında OTD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-5’te yer alan belgeyi,

p) Tarım arazisi: ÇKS’ de kayıtlı olan arazileri,

r) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,

s) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

ş) Yetkilendirilmiş Kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak çiftçiler

MADDE 5 – (1) OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapan, ÇKS’ de 2010 üretim sezonu ile OTBİS icmali-1’de ve OTBİS icmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılır.

Ödemeye esas arazi ve arazi büyüklüğü

MADDE 6 – (1) OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapılan OTBİS icmali-1’de ve OTBİS icmali-2’de kayıtlı toplam tarım arazisi büyüklükleri ile ÇKS’ de 2010 üretim sezonunda da kayıtlı olan toplam arazi büyüklüğü karşılaştırılarak yapılır. Bahsi geçen arazi büyüklüklerinin belirlenmesi elektronik ortamda Bakanlık Bilgi İşlem Merkezi tarafından yapılır.

(2) OTD ödemesi, çiftçilerin OTBİS icmali-1’de, OTBİS icmali-2’de ve ÇKS’de kayıtlı toplam arazi büyüklüklerinden küçük olan toplam arazi büyüklüğü esas alınarak yapılır.

(3) ÇKS’ de ve OTBİS’de kayıtlı desteklemeye uygun bulunan tarım arazilerine yapılır.

Ödeme miktarı

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 20 TL’dir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 8 – (1) OTD ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’ deki kayıtlara göre oluşturulan onaylı OTD icmal-1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

(2) OTD ödeme planı, OTD başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS’ ye girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasını ve ön incelemenin bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından OTD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 9 – (1) OTD çalışmaları TÜGEM, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe tespit komisyonları ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS icmallerine esas teşkil eden veri girişlerini yapmak ve OTD’ den yararlanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilerin Tebliğin askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar yapacakları itirazları değerlendirerek bu Tebliğ hükümlerine uygun olan düzeltmeleri yapmakla sorumludurlar.

(3) İl müdürlükleri ilçe müdürlüklerinin destekleme sürecinde ihtiyaç duyacakları OTBİS verilerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

Başvurular ve başvuruların kabulü

MADDE 10 – (1) OTD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçiler, 1/2/2010 tarihinden itibaren 12/3/2010 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OTD başvuru dilekçesi ve eki ile ÇKS’ de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

(2) Çiftçilerin ÇKS’ de 2010 üretim sezonunda kaydı olmak zorundadır. OTBİS’de kaydı olmayan çiftçilerin başvuruları kabul edilir. Ancak Tebliğin askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar bilgilerini tamamlatmak zorundadırlar.

(3) İl/ilçe müdürlükleri tarafından alınan başvuru dilekçesi (Ek-1) ekinde yer alan ÇKS Belgesinde, çiftçi tarafından organik tarım yaptığı belirtilen arazilerden OTBİS kayıtları ile yapılan karşılaştırmada desteklemeye uygun bulunan araziler ÇKS’ de ilgili bölüme kaydedilir.

(4) ÇKS ile ilgili tüm iş ve işlemler ÇKS Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Askı işlemleri

MADDE 11 – (1) İl/ilçe müdürlükleri tarafından en geç 26/3/2010 tarihine kadar OTD ödeme icmalleri oluşturulur. İl/ilçe müdürlükleri en geç 2/4/2010 tarihine kadar ilçe merkezinin OTD icmal-1’ini ilçe merkezinde, köyün/mahallelerin OTD icmal-1’ini ise kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ ye arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için OTD ödemesi yapılmaz. OTD ödemeleri için ÇKS’ de kaydı olup da OTBİS’de kaydı olmayan, bu nedenle çıkarılacak askı icmallerinde ismi bulunmayan veya arazi bilgileri hatalı veya eksik olan çiftçilerin OTD ödemelerinden yararlanabilmeleri için askı sürecinde itirazda bulunmaları zorunludur. Askı sürecinde yapılacak itirazlarda çiftçilerin, il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş ÇKS arazi kayıt bilgileri ve Ek-2’de yer alan form ile birlikte sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttirmesi kendi sorumluluğundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar çiftçilerin talebi üzerine OTBİS’ e veri girişini tamamlamak zorundadırlar. Çiftçiler askı sürecinin sona eriş tarihinden itibaren yirmi gün içerisinde bilgilerini sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa düzelttirmek ve il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek bilgilerini teyit ettirmek zorundadırlar. Bu durumdaki çiftçilerin gerekli düzelttirmeyi yaptırmamaları halinde ödenemeyen OTD için, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) OTD icmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, ÇKS’ deki maddi hatalara ilişkin itirazlar askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren yirmi gün içerisinde değerlendirilir. İl/ilçe müdürlükleri çiftçilerin yirmi gün içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşlarına başvurarak yaptırtmış oldukları düzeltmelere ait son değerlendirmeler ise 3/5/2010–7/5/2010 tarihleri arasında yapılarak ÇKS de ilgili bölüme kaydedilir.

(3) İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, ÇKS’ den alınan Ek-4’teki OTD icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan OTD icmal-2’ler ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe OTD icmal-2’si ile ÇKS’ den alınan Ek-5’deki OTD icmal-3’ün uyumu kontrol edilir.

(4) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKS’ de yapılacak güncellemeler OTD ödemesine esas teşkil etmez.

(5) Değerlendirme sonucunda OTD icmal-1’leri düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle icmal-1’ler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(6) İlçe müdürlüklerinden alınan icmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’e gönderilir.

(7) OTD icmal-2’lerinde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas OTD icmal-3’ler TÜGEM’e gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tahkim Komisyonları ve Uygulamaların Kontrolü

Tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 12 – (1) ÇKS Yönetmeliğinde tanımlanmış il/ilçe tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar.

(2) Komisyonlar;

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin OTD ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, OTD ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin geri alınmasını sağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla OTD ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, OTD ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) OTD ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS’ye girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

Uygulamaların kontrolüne ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 13 – (1) OTD uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) OTD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. OTD müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

(3) Ön inceleme, örnekleme yöntemiyle belirlenecek ilçe, köy veya mahallelerde, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır.

(4) OTD ön incelemeleri OTB’ nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(5) Ön incelemede, çiftçilerin ÇKS’ deki kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. OTB üyeleri gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulamalardan Yararlanamayacaklar

Uygulama dışında kalacak çiftçiler

MADDE 14 – (1) Aşağıdaki çiftçiler OTD uygulamasından yararlanamaz;

a) ÇKS’ de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,

b) OTD uygulamasında OTBİS icmali-1’de ve OTBİS icmali-2’de kayıtlı olmayan,

c) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan,

ç) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya desteklemeye esas tarım arazisi büyüklüğünün hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan,

d) OTD için askı sürecinde ismi bulunmayıp, itirazını gerçekleştiren çiftçilerden belirtilen süre içerisinde sözleşmeli bulunduğu yetkilendirilmiş kuruluştaki bilgilerini düzelttirmeyen,

e) OTD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan çiftçilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz eden,

f) Kamu tüzel kişileri.

Desteklemeye tabi olmayacak araziler

MADDE 15 – (1) Aşağıdaki araziler OTD uygulaması kapsamı dışındadır:

a) OTBİS’ e kaydı yapılmayan araziler,

b) ÇKS’ ye kaydı yapılmayan araziler,

c) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları,

ç) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler,

d) Askı listelerinde arazi bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayan araziler,

e) Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arazilerden yetkilendirilmiş kuruluşlara düzelttirilmeyenler,

f) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler,

g) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, OTD askı işlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler,

ğ) Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği kadastro müdürlüklerince bildirilen ve tahkim komisyonu tarafından OTD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler,

h) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından OTD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai sorumluluklar

MADDE 16 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OTD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden, ayrıca OTD ödemelerinde OTBİS’ e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu, Organik Tarım Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız.