İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/67)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, iyi tarım uygulamaları desteklemelerinde görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödemesi ile bu ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/11/2009 tarihli ve 27418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına” Dair 2009/15602 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 6. maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlar Kurulu Kararı: 26/11/2009 tarihli ve 27418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına” Dair 2009/15602 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nı,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): ÇKS Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

d) Çiftçi: İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğinde tanımlanan müteşebbislerden, meyve sebze ürünlerinde ve/veya örtü altında iyi tarım uygulamaları yapan ÇKS’ ye kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,

e) ÇKS Yönetmeliği: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

f) İl/ilçe müdürlükleri: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

g) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

ğ) İl/ilçe tespit komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu,

h) İyi tarım uygulamaları (İTU): İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,

ı) İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği (İTUY): 8/9/2004 tarihli ve 25577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmeliği,

i) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde oluşturulan iyi tarım uygulamaları birimlerini,

j) İTUD: İyi tarım uygulamaları desteğini,

k) İTUD icmal–1: İlçe müdürlükleri tarafından ÇKS’ ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek–1’de yer alan belgeyi,

l) İTUD icmal–2: İlçe müdürlükleri tarafından icmal–1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek–2’de yer alan belgeyi,

m) İTUD icmal–3: İl müdürlükleri tarafından icmal–2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek–3 ’de yer alan belgeyi,

n) Tarım arazisi: ÇKS’ de kayıtlı olan arazileri,

o) Örtü altı tarım arazisi: ÇKS’ de ve 27/12/2003 tarihli ve 25329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontrollü Örtü Altı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan kontrollü örtü altı kayıt sisteminde kayıtlı arazileri,

ö) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,

p) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nü,

r) Yetkilendirilmiş Kuruluş: İyi tarım uygulamalarında, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş tüzel kişileri,

s) KOBİS: 27/12/2003 tarihli ve 25329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontrollü Örtü Altı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan kontrollü örtü altı kayıt sistemini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak çiftçiler

MADDE 5 – (1) Aşağıdaki şartlara haiz çiftçiler, İTUD ödemesinden yararlandırılır.

a) İTU Yönetmeliğine göre bireysel veya grup halinde meyve sebze ürünlerinde veya örtü altında iyi tarım uygulamaları yapan,

b) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2009 yılında düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olan,

c) ÇKS’ de 2009 üretim sezonunda kayıtlı olan,

d) Örtü altında iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerden KOBİS’ e kayıtlı olan,

e) Bu Tebliğde İTUD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan.

Ödemeye esas arazi büyüklüğü

MADDE 6 – (1) Meyve sebze ürünlerinde iyi tarım uygulamaları yapanlara İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin ÇKS’ ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(2) Örtü altında iyi tarım uygulamaları yapanlara İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca KOBİS’e kayıtlı olan alanların ÇKS’ ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(3) Meyve sebze ürünlerinde ve/veya örtü altında iyi tarım uygulamaları yapanlara yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS’ de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla yapılır.

(4) Örtü altında İTUD yapılan alanlar, ayrıca meyve sebze üretim alanlarına verilen İTUD’ inden faydalanamaz.

Ödeme miktarı

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere, meyve sebze üretim alanları için dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 15 TL’dir.

(2) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere, örtü altı üretim alanları için dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 75 TL’dir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 8 – (1) İTUD ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’ deki kayıtlara göre oluşturulan onaylı İTUD icmal–1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Bakanlar Kurulunun 2009/15602 sayılı kararının 3. maddesindeki hükmü ile çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

(2) İTUD ödeme planı, İTUD başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS’ ye girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasını müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, ön incelemelerin ve kontrollerin tamamlanması ile Bakanlık tarafından İTUD ödemelerine ilişkin talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevli Kurum ve Kuruluşlar, Destekleme Başvuruları ve Askı İşlemleri

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 9 – (1) İTUD çalışmaları; TÜGEM, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe tespit komisyonları ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile tarımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro görmeyen yerlerde ise il/ilçe tespit komisyonları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini ve örtü altı üretim yapan üreticilerin üretim şeklini düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD’ dan yararlanmak üzere kendilerine başvuruda bulunan çiftçiler tarafından talep edilen bu Tebliğe konu belgeleri düzenlemekle sorumludurlar.

İTUD başvuruları ve başvuruların kabulü

MADDE 10 – (1) Çiftçilerin, 1/2/2010 tarihinden itibaren 12/3/2010 günü mesai saati bitimine kadar Ek–4’e uygun İTUD başvuru dilekçesi ile ÇKS’ ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

(2) Çiftçiler başvuru dilekçesi ekinde, 1/1/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında düzenlenen ve 2009 yılında geçerli olan İTU sertifikası ile birlikte Ek–5’e uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş İTU sertifika ekini ibraz etmek zorundadır.

(3) 2009 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği 2009 yılında da devam eden sertifikalar ile yapılan başvurular kabul edilmez.

(4) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek Ek–5 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdürlüklerinden alacakları 2009 üretim sezonuna ait ÇKS belgesi ile EK–6’ya uygun olarak hazırlanan KOBİS kayıt belgesi esas alınarak tanzim edilir.

(5) Örtü altı için iyi tarım uygulamaları desteği başvurusunda bulunan çiftçiler, ayrıca il/ilçe müdürlüklerinin ilgili birimlerinden alacakları Ek–6’ya uygun olarak hazırlanan KOBİS belgesini başvuru dosyasında ibraz etmelidir.

(6) İl/ilçe müdürlükleri Ek–4’e uygun başvuru dilekçesi, İTU sertifikası, Ek–5 ve varsa örtü altı üretim alanları için Ek–6 belgesi ile çiftçilerin başvurularını kabul ederek ÇKS’ ye kaydeder.

(7) Bu Tebliğ kapsamında çiftçilerden talep edilen belgelerin aslının ibrazı durumunda, bu belgenin örneği, başvuru yapılan il/ilçe müdürlükleri tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi ile onaylanarak kabul edilir. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde "iyi tarım uygulamaları desteği ödemesinde esas alınmıştır" ibaresi konularak çiftçiye iade edilir.

Askı işlemleri

MADDE 11 – (1) İTUD ödeme icmalleri, il/ilçe müdürlükleri tarafından en geç 30/4/2010 tarihine kadar oluşturulur. İl/ilçe müdürlükleri en geç 7/5/2010 tarihine kadar her ilçe merkezinin Ek–2’deki İTUD icmal–1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin İTUD icmal–1’i kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ ye İTUD ile ilgili arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için İTUD ödemesi yapılmaz.

(2) İTUD icmal–1’lerinin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, bu itirazlar askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren yirmi gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, ÇKS’ den alınan Ek–2’deki İTUD icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan İTUD icmal-2’ler ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe İTUD icmal-2’si ile ÇKS’ den alınan Ek-3’deki İTUD icmal-3’ün uyumu kontrol edilir.

(3) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, çiftçinin beyanı ile ÇKS’ de veya KOBİS’ de yapılacak güncellemeler İTUD ödemesine esas teşkil etmez.

(4) Değerlendirme sonucunda İTUD icmal-1’leri düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle icmal-1’ler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) İlçe müdürlüklerinden alınan icmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’ e gönderilir.

(6) İTUD icmal-2’lerinde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas İTUD icmal-3’ler TÜGEM’ e gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tahkim Komisyonları ve Uygulamaların Kontrolü

Tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 12 – (1) ÇKS Yönetmeliğinde tanımlanmış İl/ilçe tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar.

(2) Komisyonlar;

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin İTUD ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, İTUD ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin geri alınmasını sağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla İTUD ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, İTUD ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) İTUD ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS’ ye ve örtü altı üretim yapan çiftçilerin bilgilerini KOBİS kayıt sistemine girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

Uygulamaların kontrolüne ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 13 – (1) İTUD uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) İTUD uygulamasına ilişkin olarak İTUB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. İTUD müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır. Ön inceleme, illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kalkmaz. Bütün uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

(3) Ön inceleme, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden ilçe, köy veya mahallelerde yapılır. Bu incelemede başvuruda ibraz edilen bilgiler, ÇKS’ de kayıt edilen bilgiler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem raporlarında yer alan bilgiler ile karşılaştırılır. Ayrıca örtü altında üretim yaptığını beyan ederek İTUD’ dan yararlanmak üzere başvuran üreticilerin KOBİS’ e kayıtlı üretim alanları yerinde incelenir.

(4) Ön incelemelerde, İTU Yönetmeliği hükümlerince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya bildirimler ile müracaatlar arasında uyumsuzluk bulunan çiftçilerin ön incelemesi öncelikli olarak tamamlanır. Bu incelemelerde çiftçi ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan veya tüzel kişilik ile üyesi çiftçiler arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla yükümlü oldukları tarımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtların incelenmesi esastır.

(5) Ön incelemede çiftçilerin, ÇKS’ de ve KOBİS’ de kayıt ettirdikleri bilgiler ile İTU sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. İTUB üyeleri, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulamalardan Yararlanamayacaklar

Uygulama dışında kalacak çiftçiler

MADDE 14 – (1) Aşağıdaki çiftçiler İTUD uygulamasından yararlanamaz.

a) ÇKS’ de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,

b) Örtü altı üretim yapan üreticiler için KOBİS’ de kayıtlı olmayan,

c) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan,

ç) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya desteklemeye esas tarım arazisi büyüklüğünün hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan,

d) İTUD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan çiftçilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz eden,

e) Kamu tüzel kişileri.

Desteklemeye tabi olmayacak araziler

MADDE 15 – (1) Aşağıdaki araziler İTUD uygulaması kapsamı dışındadır.

a) ÇKS’ ye kaydı yapılmayan araziler,

b) Açık alanlarda meyve sebze üretimi dışındaki araziler, örtü altı üretiminde ise KOBİS’e kayıtlı olmayan araziler,

c) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları,

ç) İTU sertifikası iptal edilen araziler,

d) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler,

e) Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayan araziler,

f) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler,

g) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, İTUD askı işlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler,

ğ) Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği kadastro müdürlüklerince bildirilen ve tahkim komisyonu tarafından İTUD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler,

h) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından İTUD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler,

ı) Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai sorumluluklar

MADDE 16 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız.