Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) PERSONEL ALIM İLANI

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına (DOĞAKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği' hükümleri uyarınca; TR63 Düzey 2 Bölgesinin (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 İç Denetçi, 29 Uzman Personel ve 6 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) merkezi Hatay ili olup, Ajansın faaliyet alanını Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerde Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ : 10 Şubat 2010

SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI : 18 Şubat 2010

SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ : 25 Şubat - 05 Mart 2010

BAŞVURU YERİ :

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Geçici İrtibat Bürosu Hatay İl Özel İdare Binası 5.Kat

Kışlasaray Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 17 Antakya/HATAY

Sınava Giriş Şartları

1- Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, en az 6 ay ertelettirmiş veya muaf olduğunu belgelemek.

2. İç denetçi

Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip-yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlayacak ve danışmanlık yapacak 1 (bir) adet iç denetçi görevlendirilecektir.

İç denetçi olarak istihdam edilecek personelin kamuda 10 yıl denetim elemanı olarak çalışmış olması ve geçerliliğini yitirmeyecek şekilde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış olan ve buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL ya da IELTS) sahip olmalıdır.

3. Uzman Personel İçin Sınavda Uzmanlık Alanlarına Göre Şartlar:

Uzman Personel (18 adet) geliştirilen stratejiler ve hazırlanan operasyonel programlar kapsamında, sağlanacak teknik ve mali desteklerin geliştirilmesinden ve uygulamasından sorumlu olacaklardır.

AB Projelerinden Sorumlu Uzman Personel (3 kişi); Bölgenin AB projeleri başta olmak üzere diğer Uluslararası kuruluş projelerinde deneyimi, bölgenin uluslararası kaynaklardan yararlanma potansiyelini artırabilecek, bu alanda hali hazırdaki potansiyelini geliştirip, koordine edebilecek yeterlilikte olmalıdır.

Dış Ticaret İşlerinden Sorumlu Uzman Personel (2 kişi); Bölge illerinin, Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, dış ticaret hacmini geliştirmek üzere, Dış ticaret mevzuatını bilen, ihracat ve ithalat konusunda yatırımcılara danışmanlık ve teknik destek verebilecek tecrübede olmalıdır. Dış ticaret uzmanları için Arapça bilmek ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır.

AB Projelerinden Sorumlu Uzmanlar ile Dış Ticaret Uzmanlarında diğer uzman personel için aranan branş ve diğer tercih edici şartlar da aranacaktır.

Kırsal Kalkınma İşlerinden Sorumlu Uzman Personel (3 kişi); Kırsal kalkınma projelerinde çalışmış, organik tarım başta olmak üzere, tarımsal sanayi, tarımsal ar-ge, hayvancılık, sebze ve meyvecilik ve diğer tarımsal proje deneyime sahip tercihen ziraat mühendisi dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olanlar ile Kırsal Kalkınma Projelerinde deneyim sahibi olan diğer uzman personel için aranan branşlardan da başvuru kabul edilecektir.

Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman Personel (1 kişi): Ajansın faaliyetlerine ilişkin olarak karşılaşabileceği hukuki sorunların çözümüne yardımcı olabilmeli, gerektiğinde ajansı yargı mercilerinde temsil edebilmeli ve diğer hukuki konularda ajansın iş ve işlemlerine ilişkin çalışma yürütebilmelidir. Avukatlık lisansı olmalıdır,

Bilgisayar Teknolojileri İşlerinden Sorumlu Uzman Personel (1 kişi): 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmalıdır.

Masaüstü yazılımları, web programlama, veritabanı tasarımı - yönetimi süreçlerine hakim; Visual C, Windows 2000-2003 server sunucuları, domain yapısı - network topolojileri, Linux, Web sunucusu kurulum ve yönetimi, MySQL, MSSQL, IIS, Ofis programlama (XML), ASP, ASP.NET, Adobe Photoshop vb. tasarım araçları konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip olması tercih sebebi olacaktır.

Finans İşlerinden Sorumlu Uzman Personel (1 kişi): 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmalıdır.

MS Office programlarını kullanmalı, finansal raporlama, bütçeleme, bordro hazırlama, Kamu Muhasebe Sistemi (SAY 2000i) ve Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) alanında tecrübesi ve SMMM belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu hususlar seçimde tercih sebebi olarak değerlendirilecektir.

Finans Uzmanlığında, uzman personel için aranan diğer tercih edici şartlar da aranacaktır.

3.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

a) Pozisyonlarında ayrıca belirtilmediyse Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu yönetimi, Uluslararası ilişkiler, İstatistik, Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve bölge plânlama ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Geçerliliğini yitirmeyecek şekilde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL ya da IELTS) sahip olmalıdır.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında aşağıdaki tabloda gösterilen öğrenim dalları itibarıyla ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

3.2. KPSS'ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a) Geçerliliğini yitirmeyecek şekilde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

b) Pozisyonlarında ayrıca belirtilmediyse Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu yönetimi, Uluslararası ilişkiler, İstatistik, Matematik, Sosyoloji, Şehir ve bölge planlama, Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, Mimarlık ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

• Planlama, Programlama,

• Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

• Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

• İzleme ve Değerlendirme,

• Tanıtım, Danışmanlık,

• Şehircilik ve Çevre,

• Araştırma-Geliştirme,

• Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

• Finansman,

• İnsan Kaynakları Yönetimi,

• Uluslararası Ticaret.

Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

Pozisyonlarında ayrıca belirtilmediyse, aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

d) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

e) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

f) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

g) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi, h) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

i) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,

j) Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak, k) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

l) Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak, m) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek, n) MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek, o) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu,(EK-1)

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c) 4.5x6 ebadında üç (3) adet vesikalık fotoğraf,

d) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

e) Özgeçmiş,

a) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, en az 6 ay erteletmiş veya muaf olduğunun beyanı ( Belgenin aslı veya tasdikli sureti ya da kurumca onaylı sureti sözlü sınavın kazanılması halinde talep edilecektir.)

 

f) Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları, tasdikli sureti veya kurumca onaylı sureti,

g) İş tecrübesi ile başvuranların Kamu Kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları ispatlayıcı belge.

h) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

i) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

İş talep formu ve diğer belgelerin Başvuru adresine en geç, sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4. Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları Destek Personel İçin Sınava Giriş Ön Şartları

a) İlk defa atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 28-29 Haziran 2008 veya 27 -28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı ile 21 Eylül 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Ortaöğretim ve Ön

Lisans Seçme Sınavından aşağıdaki tabloda gösterilen KPSS alanlarında ve KPSS Puan türünde en az puanı almış olmak, KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adayların ise deneyimi herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda sahip olduğunu belgelemek,

b) KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar ile İlk defa atanacaklar, Geçerliliğini yitirmeyecek şekilde, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az aşağıdaki tabloda gösterilen puanı almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmalıdır.

Yönetici Asistanı: Halkla İlişkiler, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmuş adaylar arasından seçilecektir. İlgili alanlarda 5 yıllık tecrübe sahibi olmalıdır.

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Görevlisi: Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, İletişim, Medya ve İletişim programlarında lisans düzeyinde 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, ya da bunlara denkliği Yüksek

Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmalıdır. İngilizce bilmek tercih sebebidir.

İdari İşler Görevlisi: 4 Yıllık fakülte veya Yüksekokullardan ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak, MS Office programlarını kullanması, Arşivleme, Evrak ve Büro İşlerinde tecrübeli olması tercih sebebi olacaktır.

Satınalma Görevlisi: En az ön lisans mezunu olmalıdır ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmalıdır. Satın alma konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmalıdır.

Finansman Bütçe ve Muhasebe Görevlisi: 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde olmalıdır. MS Office programlarını kullanması, finansal raporlama, bütçeleme, bordro hazırlama, Kamu Muhasebe Sistemi (SAY 2000i) ve Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) alanında tecrübe sahibi ve SMMM belgesine sahip olması tercih sebebi sayılacaktır. Konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi olmalıdır.

Bilgi İşlem Görevlisi: En az ön lisans mezunu olmalıdır ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmalıdır. Masaüstü yazılımları, web programlama, veritabanı tasarımı -yönetimi süreçlerine hakim; Visual C, Windows 2000-2003 server sunucuları, domain yapısı -network topolojileri, Linux, Web sunucusu kurulum ve yönetimi, MySQL, MSSQL, IIS, Ofis programlama (XML), ASP, ASP.NET, Adobe Photoshop vb. tasarım araçları konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip olması tercih sebebi olarak değerlendirilecektir.

5. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

a) İş Talep Formu,(EK-1)

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c) 4.5x6 ebadında üç (3) adet vesikalık fotoğraf,

d) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 28-29 Haziran 2008 veya 27 -28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı ile 21 Eylül 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Ortaöğretim ve Ön Lisans Seçme Sınavından tabloda gösterilen KPSS alanı/larında ve KPSS Puan türünden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

e) Özgeçmiş,

f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, en az 6 ay erteletmiş veya muaf olduğunun beyanı ( Belgenin aslı veya tasdikli sureti ya da kurumca onaylı sureti sözlü sınavın kazanılması halinde talep edilecektir.)

g) Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları, tasdikli sureti veya kurumca onaylı sureti,

h) İş tecrübesi ile başvuranların Kamu Kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları ispatlayıcı belge, i) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

j) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
İş talep formu ve diğer belgelerin Başvuru adresine en geç, sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6. Sınav Şekli:Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda; KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir.

7. Başvuru: Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 10/02/2010 günü saat 17.00'ye kadar "Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Geçici İrtibat Bürosu "(Hatay İl Özel İdaresi Binası Kışlasaray Mah. Fevzi Çakmak Caddesi No: 17 Antakya-Hatay)" adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8. Sınava Giriş: Ajans'a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 18/02/2010 tarihinden itibaren açılması durumunda ajansın internet sitesinde http://www.dogaka.org.tr, http://www.dpt.gov.tr, www.hatay.gov.tr, www.kahramanmaras.gov.tr, www.osmaniye.gov.tr internet sayfalarında ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının dört katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı açık bulunan pozisyonlarda yeterli müracaat olmadığı takdirde ya da, yapılan müracaatların yeterliğine kanaat getirmediği takdirde, bos bulunan pozisyonlara, kısa listeye kalmış ve sözlü sınavda başarılı olmuş uzman personel adayları arasından seçme hakkını saklı tutar.

İç Denetçi Personel Bakımından; Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 5449 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda toplam 4 aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

Uzman personel bakımından; KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercihine göre ilanda yer alan Uzman Personel, AB Projelerinden Sorumlu Uzman Personel, Dış Ticaret İşlerinden Sorumlu Uzman Personel, Kırsal Kalkınma İşlerinden Sorumlu Uzman Personel, Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman Personel, Bilgisayar Teknolojileri İşlerinden Sorumlu Uzman Personel ile Finans İşlerinden Sorumlu Uzman Personel pozisyonlarına yapılacak görevlendirme sayılarının 4 katı aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

Destek Personeli bakımından; KPSS puanları, iş deneyimi, dil yeterlilik puanları, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenlerine göre ilanda yer alan pozisyonlara yapılacak görevlendirme sayılarının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağırılabilecektir.
Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar internet sayfasında belirtilen saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

9. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde ajansın internet sitesinde http://www.dogaka.org.tr, http://www.dpt.gov.tr www.hatay.gov.tr, www.kahramanmaras.gov.tr, www.osmaniye.gov.tr adreslerinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Ek-1:İş Talep Formu İŞ TALEP FORMU:
kaynak:

http://ilan.memurlar.net/ilan/8617/