Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal sulama, ve hayvansal üretim için yüzde 100 indirim uygulanacak.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisinde tarımsal sulama, ve hayvansal üretim için yüzde 100 indirim uygulanacak. Kredi indirimi iyi tarım uygulamalarında ve organik tarımda, kanatlı sektörü ve arıcılıkta yüzde 50 olacak.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)'nin kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konulan itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilecek.

Damızlık sığır yetiştiriciliği (etçi - süt), damızlık düve yetiştiriciliği yüzde 100 indirim oranıyla desteklenecek ve kredinin üst limiti 7 milyon 500 bin TL olacak. Büyükbaş / küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği yüzde 100 indirim oranıyla desteklenirken kredi üst limiti 3 milyon TL, küçükbaş hayvan besiciliği yüzde 100 indirim oranıyla desteklenecek ve kredi üst limiti 1 milyon 500 bin TL olacak. Tarımsal sulamalar yüzde 100 indirim oranıyla desteklenirken kredi üst limiti 1 milyon 500 bin TL olacak. Kontrollü örtüaltı tarımının kredi üst limiti 7 milyon 500 bin TL, iyi tarım uygulamaları ile organik tarım su ürünleri kredi üst limiti 3 milyon TL, sertifikalı tohum, fide, fidan, fidan yurt içi kullanımı, kanatlı sektörü ile arıcılık 1 milyon 500 bin TL, tarımsal mekanizasyon ve diğer üretim konularının kredi üst limiti 500 bin TL olacak. söz konusu üretim konuları yüzde 50 indirim oranıyla desteklenecek.

Gelir kayıpları ödenekten karşılanacak

Banka ve TKK'nın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konulan itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak. Söz konusu gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacak. Banka ve TKK, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri alacak. Banka ve TKK, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletecek. Ödemeler, Banka ve TKK'nın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine Müsteşarlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben gerçekleştirilecek.

07 Ocak 2011 - Dünya Gazetesi

http://www.tarim.com.tr/haber/haberdetay/18662-Ziraatten_yuzde_100_kredi_indirimi.html