2011 Tarım Sigortası Kapsamında Riskler ve Prim Destekleri Belirlendi

Devlet Destekli Tarım Sigortasının Kapsamı Genişletilerek meyvelerde çiçeklenme dönemi ile erkek besi sığırlarıda sigorta kapsamına alındı.

“Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler, Bölgeler ve Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar” 13 Ocak 2011 tarihli ve 27814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2011/1244 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011 yılı uygulaması yürürlüğe girdi. Bu kararla;
·       Çiftçilerimize zor durumlarında destek olmak, üretimlerini devam ettirmelerini sağlamak ve sürdürülebilir üretim için;

·       Bitkisel ürünlerde; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını,

·       Açık alanda yetiştirilen tüm meyvelerde don riski,

·       Seralarda;  dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel, su baskını ve taşıt çarpması ile kar ve dolu ağırlığı,

·       Süt hayvanı sığırlarının ölüm riski,

·       Bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı kümeslerde yetiştirilen kümes hayvanlarında ölüm riski,

·       Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine (Her türlü hastalık, zehirlenme,  kaza ve bazı doğal afetler) ölüm riski, sigorta kapsamına alınmış idi.

2011 yılında ise ilk defa;


·       Süt sığırlarına ilave olarak, erkek besi sığırları sigorta kapsamına alınmıştır.

·       Açıkta yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi sigorta kapsamına alınmıştır.

·       Prim miktarları; meyvelerde çiçeklenme dönemi dolayısı ile sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riskinde 1/3 oranında çiftçi tarafından, 2/3 oranında devlet prim desteği olarak karşılanacaktır.

·       Diğer tüm risklerde devlet prim desteği %50 oranında olacaktır.

·       Erkek besi sığırlarının sigorta kapsamına alınması ile; yaklaşık 100 bin besi işletmesinin faydalanacağı beklenmektedir.

·       Meyvelerde çiçeklenme döneminin sigorta kapsamına alınması ile; yaklaşık 75 bin meyve üreticisinin faydalanacağı beklenmektedir.

Üreticilerimizin Dikkatine !

·       Üreticilerimizin sigorta süresinin kısıtlı olmasını da dikkate alarak, en kısa zamanda ürünlerini, seralarını ve hayvanlarını sigortalatmaları gerekmektedir.

·       Öncelikle çiftçilerimizin, Çiftçi Kayıt Sistemindeki (ÇKS) bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

·       Ayrıca, kapsamdaki riskler dolayısı ile zarar gören çiftçilerimiz 2090 sayılı Kanun kapsamında hiçbir yardımdan faydalanamayacaklardır.

Tarımsal faaliyetlerde, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını gibi riskler Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak ve tüm riskler için sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteği verilecek.

Bakanlar Kurulu'nun, ''Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararı'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde, ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için bu risklere ilave olarak, isteğe bağlı don riski (çiçeklenme evresi dahil), Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

Seralar için dolu ana riski ile birlikte, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını ek riskleri paket halinde, Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, soy kütüğü, önsoy kütüğü ve Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları için ölüm riski de sigorta kapsamına alınacak.

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski de Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı yetiştiricilerin bilgileri dikkate alınarak teminat altına alınacak.

-PRİM DESTEĞİ-

Karar kapsamında belirlenen tüm riskler için 2011 yılında, sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteği verilecek.

Ayrıca, çiçeklenme evresinin don riski kapsamına alınması, risk maliyetindeki artışlar ve çiftçinin ödeyeceği prim de dikkate alınarak, verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 3'te 1 oranında ek prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna bütçenin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirtilen gecikme zammının oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alacak ve haksız yere prim desteği alan üreticiler 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlanamayacaklar.

Bu karar 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

İlgili Resmi Gazete

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2011/01/20110113-1.htm