PANKOBİRLİĞİN ÇALIŞMALARI


Önceki  dersimizde,  Pancar  kooperatifleri  ve Pankobirliğin kuruluş nedenleri ve ortaklarına götürdükleri hizmetleri inceledik. Bu dersimizde ve Pankobirlikçe pancar üreticilerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmalar  ve  ortaklara  sunulan.  diğer  hizmetleri inceleyeceğiz.
Bunları şöyle sıralayabiliriz.

ŞEKER  PANCARI ALIM  FİYATININ TESBİTİNE  İLİŞKİN ÇALIŞMALARI

Bilindiği  gibi  şeker pancarı  alım fiyatları  her yıl  Bakanlar kurulunca tespit edilmektedir. Pankobirlik değişen ekonomik şartları, üretim girdilerinde meydana gelen artışları dikkate alarak her yıl çiftçi şartlarında  maliyet  etüdleri  yaparak  bunu  Bakanlar  kuruluna sunmaktadır. Böylece fiyatlarının gerçekçi olmasına, üreticinin mağdur edilmemesine gayret göstermektedir.

ŞEKER PANCARI YETİŞTİRME SÖZLEŞMESİNİN YENİDEN  DÜZENLENMESİ

"Şeker Pancarı Yetiştirme sözleşmesinde aksayan ve günün şartlarına uymayan hususların düzeltilmesi, için çalışmalar ve ilgili mercilerle görüşmeler yapılmaktadır.

YURT  DIŞINDAN  DAMIZLIK  SÜT  SIĞIRI  İTHALATI ÇALIŞMALARI

Projeler yapılarak, ortakların veya ortaklarca işletmelerin damızlık ihtiyacını karşılamak üzere süt sığırı ithalatı yapılmaktadır.

BESİ  PROJESİ  ÇALIŞMALARI

Pancar üreticisi çiftçilerin öz sermayelerinin yetersizliği, onların hayvan temininde zorlanmalarına neden olmaktadır.
Bu konuda entegre projeler oluşturularak bu ihtiyaca cevap vermeye çalışılmaktadır.

 

KİMYEVİ GÜSRENİN TEMİN VE ORTAKLARA DAĞITIMI ÇALIŞMALARI

Pancar üreticileri tarafından geniş bir kullanım alanı olan bu temel girdinin teminindeki güçlükleri ortadan kaldırmak amacıyla projeler üretilmekte ve başarıyla uygulanmaktadır.

PANCAR  KOOPERATİFLERİNİN  TEŞKİLATLANDIRILMASI

Hizmetlerin ortakların ayağına götürülmesi ve buna bağlı olarak da pancar kooperatiflerinin yeniden teşkilatlandırılmaları amacıyla yeni satış mağazaları açılmaktadır.


Resim 1. Pankobirlik besi projesi çalışmaları yapar.

 

TARIM  ALET  MAKİNELERİ  İLE ZİRAİ  İLAÇLARIN  TEMİN VE DAĞITIMINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Tarım alet makinelerinin gerekli kalite kontrolleri yaptırılarak Zirai ilaçlarında laboratuvarlar da kalite kontrolleri yaptırılarak, ortakların hizmetine  sunulmak  üzere  kooperatiflere  zamanında  sevki  çalışmaları yapılmaktadır.

Resim 2. Ortakların hizmetlerine sunulan tarım alet makinelerinden bazıları

TEKNİK  ŞARTNAMELERİN  HAZIRLANMASI

Kooperatiflerin talep ettikleri malzemelerin ihaleye çıkarılabilmesi için teknik şartnameler hazırlanmakta, her ihale döneminden önce teknik gelişmelere bağlı olarak gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

GARANTİ  ÇALIŞMALARI

Malzeme ve imalat hatalarından doğan arızalı malzemelerin tespiti ve yenileriyle değiştirilmesi firmalar aracılığıyla sağlanmaktadır.

SAHA  ÇALIŞMALARI

Üreticilere satılan  malzemelerin saha çalışmaları  yapılarak gerekli bilgiler verilmektedir.

Resim 3. Saha çalışmaları

DEMONTRASYON ÇALIŞMALARI

Ortakların kullanmasında yarar görülen tarım alet ve makinaları için kooperatifin sahalarında demontrasyon çalışmaları yapılmakta, yeni  teknolojilerin  ortaklaşa  tanınması  ve  sahalarına  girmesi sağlanmaktadır.
Bunlardan başka:
Türk Standartları enstitüsü ile ilgili, tarımsal alet makinelerin projelendirilmesi,  zirai  mücadele  ilaçlarının  takip  ve  kontrolü, kooperatif standlarındaki malzemelerin değerlendirilmesi, demirbaş makinaların k1ı-a bedellerinin tespiti, çiftçi şartlarında denemeler yapılması, kooperatif atölye çalışmalarının izlenmesi gibi çalışmalarda yapılmaktadır.                    

Resim 4.  Demonstrasyon çalışmaları.