TARIMSAL KOOPERATİFLERDE DENETİM


Türkiye'de  kooperatifçiliğin,  aracılık  ve  tefecilikle mücadelede, iç ve dış ticarette, sanayileşmede kendisinden beklenen görevleri etkinlikle yapması, kamu ve özel sektör yanında üçüncü bir sektör olarak ekonomide layık olduğu önemli  yeri  almasına  bağlıdır.Bu da alınacak diğer tedbirlerin yanında, sürekli ve etkin denetimi de gerektirmektedir.

KOOPERATİFLERİN  DENETLENMESİNİ  HANGİ BAKANLIKLAR YAPAR?

Kooperatiflerin  denetim yetkileri  çıkarılan çeşitli  kanunlarla düzenlenmiştir.
Kooperatiflerden tarımsal amaçlı olarak nitelendirilen "Tarım Kredi, Tarımsal Kalkınma, Su Ürünleri, Sulama, Pancar Ekicileri" kooperatiflerinin denetim yetkisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, diğer kooperatiflerin denetimi ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmiştir.

Resim 1. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin binası.

KOOPERATİFLERİN  DENETLENMESİNİN  AMACI  NEDİR?

İlgili Bakanlıklar yetkili alanlarına giren kooperatifleri;
1)  Ülke ekonomisinde gereken etkinliği gösterebilmeleri.
2)  Planlanan yatırım projelerini gerçekleştirmeleri.
3)  Ortaklarına beklenen fayda ve hizmeti sağlayabilmeleri.
4)  Bütçe ve fon kaynaklardan yapmakta oldukları finansman yardımlarının amaca uygun biçimde kullanılıp, kullanılmadığının tespiti.
5)  Tabi oldukları kanun ve mevzuata uygun bir şekilde faaliyet gösterip, göstermediklerini kontrol etmek.
6)  Denetimler sonucunda ortaya çıkacak sakıncalı durumları giderici tedbirleri zamanında almak.
7)  Aksine hareket eden kooperatif yöneticileri hakkında gerekli idari ve yasal işlemleri yapmak amacıyla denetlemektedirler.

Resim 2. Kooperatif ortaklarının üretiminin nakli.

KOOPERATİF DENETİMİ  KİMLER   TARAFINDAN YAPILMAKTADIR?

İlgili Kanun hükmüne göre ilgili Bakanlıklar denetimleri kendi müfettiş  kontrolörlerine yaptıracağı gibi,  bağımsız  denetim  kurullarına da devrederek yaptırılabilir.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetki ve görev kapsamına giren tarımsal  amaçlı  kooperatiflerin  denetlenmesi  Teşkilatlanma  ve Destekleme  Müdürlüğü bünyesinde yer alan  Denetleme Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir.

KOOPERATİFLERİN  DENETİM  TÜRLERİ  NELERDİR?

1 )  İç Denetim:
Kooperatif  denetçileri  ve  üst  birlikler  tarafından  yapılan denetlemelere iç denetim denmektedir.
2)  Dış Denetim:
a) Noterlerin  Denetimi:  Genel  hukuk  ve  noterlik  kanunu açısından yapılan denetimlerdir.
b) Sicil Memurunun Denetimi: Ticaret sicil ve tescil konularında yapılan bir denetimdir.
c)  Finansman Kuruluşlarının Denetimi: Her para veren kuruluş Kooperatif ve üst birliğini, verdiği kredinin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı konusunda denetler.
d) İlgili Bakanlıklar Denetimi:
1) Kuruluş aşamasında, ana sözleşmelerin kanuna uygunluğunun tespiti konusunda yapılan denetlemedir.
2) Bakanlık Temsilcilerinin Denetimi: Her yıl yapılması zorunlu olan Genel Kurul toplantılarına Bakanlığı temsilen katılan kişi genel kurul öncesi ve sonrası mevzuata uygunluk konusunda denetleme görevi yapar.
3) Müfettiş  ve  Kontrolörlerin  Denetimi:  Kooperatif  ve  üst kuruluşlarının işlem ve hesaplarını, mal varlıklarını, kanun, kararname ve yönetmelikler kapsamında, denetleyip sonucu ilgili makam ve makamlara raporla bildirirler.
4) Bakanlık,   kooperatif  ve   üst  kuruluşlarının   ilgili müesseselerine, bağımsız denetim kuruluşlarını denetleme işleri için görevlendirebilir.

İDARİ,  MALİ VE HUKUKU YÖNDEN DENETİMİN AMACI NEDİR?

Yönetimin varsa keyfi karar ve tasarruflarını kontrole tabi tutmak suretiyle,  idarenin  aksayan  yönlerini,  mevzuat dışı  hareket ve işlemlerini tespit ederek, ortakların ve kooperatifle ilişkisi olan herkesin çıkarını korumak amacıyla idari, mali ve hukuki yönden denetimi yapılır.

Resim 3. Kooperatife ait bir fabrika.

 

DENETİMLERİN  YAPILMA  ŞEKİLLERİ  NELERDİR?

a) Normal (Olağan) Denetimler:

Kooperatifin belirli bir tarihten itibaren tüm işlemler ve varlıklarının
müfettiş veya kontrolörler tarafından incelemeye alınmasıdır. Bu çerçevede tespit edilen suç sayılmayan aksaklıklar ve çözüm yolları bir tespitnameyle ilgililere bildirilir. Daha sonra düzenlenen denetim raporu bakanlığa intikal ettirilir.

b) İhbara Dayalı Denetimler:

Çeşitli kanallardan (Doğrudan muhbir ve şikayetçi tarafından, Cumhurbaşkanlığı  Genel  Sekreterliğinden,  Başbakanlıktan, Bakanlıklardan, İI Müdürlüklerinden) intikal eden şikayet ve ihbar konularında yapılan denetimlerdir.
İhbar ve soruşturmalarda görevlendirilen müfettiş veya kontrolör, mahallin usulüne uygun yaptığı soruşturma sonunda suç unsuru tespit ederse, düzenlediği "Soruşturma Raporunu'' İlgili C. Savcılığına intikal ettirilmek üzere, Bakanlığa sunar.