ORTAK MÜLKİYETİNDE ARICILIK PROJESİ


Bu  dersimizde  kooperatiflerin  desteklenmesinde uygulanan projelerden ortaklar mülkiyetinde arıcılık projesini tanıyacağız.
Fakat  desteklenen  projeler  arasında  arıcılığın bulunmasının nedenini anlamak için arıcılık ürünlerini ve ekonomimizdeki yerini gözden geçirelim.

ARICILIK ÜRÜNLERİ

Arıcılık ürünlerinin başında bal gelir. Bal insan hayatı ve sağlığı bakımından son derece önemli bir maddedir.
Balın yanında arı sütü, polen, bal mumu, arı zehiri, propolis gibi arı  ürünleri  tıp,  eczacılık  ve  kozmetik  sanayiinde  kullanılan ürünlerdendir.

Şekil  1. Genç  ve  sıhhatli  bir  ana  arı,  petek  gözlerine  muntazam yumurta  bırakır.

ARICILIĞIN  DİĞER  YARARLARI

Arılar bal yapmak için nektar ve polen toplarken meyve ve sebze çiçeklerinde döllenmeye büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır.
Arıların tozlanma yoluyla sağladıkları  ürün  değeri,  bal ve balmumu olarak sağladıkları değerin 10-20 katıdır.
Ayrıca üreticisine iyi bir gelir sağlayan arıcılık tüketiciye de doğal besin kaynağı sunar.

 

ARICILIĞIN  GENEL  DURUMU

Türkiye'de 3.540.328 kovanda 60.318 ton bal ve 2.916 ton balmumu üretilmektedir. Bu üretim miktarı ile ülkemiz dünya ülkeleri arasında 7. sırada bulunmaktadır.
Çok kaliteli ve aranan ballar sınıfına giren Türk ballarının dünya bal pazarındaki payı düşüktür.
Gerek yurt içi talebin daha ucuza sağlanabilmesi gerekse ihracatın arttırılabilmesi için arıcılığın teşvik edilmesi gereklidir.

ORTAKLAR      MÜLKİYETİNDE      ARICILIK    PROJESİ NEDİR?

Devlet tarafından kooperatifçiliği teşvik için kooperatiflerin projeli faaliyetlerine düşük faizli krediler verilerek ekonomik yetersizliği olan arıcılar desteklenmelidir.
Arıcılık projesinde de besi sığırcılığı, süt sığırcılığı ve seracılık projelerinde olduğu gibi tesis ve canlı demirbaşlar ortağın kendi mülkiyetinde olup kooperatif girdi temin ederek üretilen ürünleri pazarlayacaktır.

Şekil  2.  Arıcılık  Projesi  uygulanmasından  yararlanan  arıcılar; Styraphor  kovarı,  seksiyon  kasa,  çanta  şurupluk v  b.  gibi arıcılık   malzemelerini   kooperatif   aracılığıyla   temin etmektedirler.

PROJENİN  SAĞLAYACAĞI  FAYDALAR  NELERDİR?

Özellikle küçük işletmelerde fazla işgücünü değerlendirmek aileye yan gelir sağlayacaktır.
Çiftçinin kooperatif yoluyla ucuz girdi, kredi sağlaması ve aracısız pazarlama yoluyla ticari gelirden ve pazar fiyatlarından daha çok pay almaları sağlanacaktır.
Ayrıca arıcıların kooperatif aracılığıyla sağlayacağı faydalar şunlardır.
- Bitkisel üretimlerini arıcılığa uygunlaştırmaları
- Arılık seçimleri
- Hastalık ve zararlılarla mücadele ve
- Yeni tekniklerin uygulanması kolaylaşacağından ürünlerinin miktarı ve kalitesi yükselecektir.

Şekil 3. Tecritli kovan.

PROJENİN  ÖZELLİKLERİ  VE  KAPASİTESİ  NEDİR?

Diğer projelerde olduğu gibi arıcılık projesinde de isabetli bir proje  uygulayabilmek için  aşağıdaki  bilgilerin  bir rapor halinde hazırlanması gerekir.

I.  BÖLÜM

1-   Projenin Özeti
2-   Projenin Gerekçesi ve Faydaları

  1. Projenin Beş Yıllık Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarla İlgisi

  2. Projenin Kooperatifçilikle İlgisi

II. BÖLÜM

1-   PİYASA ETÜDÜ
1.1.) Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Türkiye ve Dünyadaki Durumu
1.2.) Yurt İçi Tüketim
1.3.) Dış Ticaret Durumu
1.4.) Fiyatlar
1.5.) Arıcılık ve Arı Ürünleri Talebinin Projeksiyonu ve Üretim

2-   KURULUŞ YERİ VE KAPASİTE SEÇİMİ
2.1.) Kuruluş Yeri Seçimi
2.2.) Kapasite Seçimi

3-   TEKNİK ETÜDLER
3.1.) Teknik Arıcılık
3.2.) Arı Ailesi Bakımı ve Beslenmesi
3.3.) Arı Ürünlerinin Yapısı ve Özellikleri
3.4.) Arı Hastalık ve Zararlıları
3.5.) Balın Toplanma, Muhafaza ve Pazarlanması
.

III. BÖLÜM

1-   YATIRIM SÜRESİ BİLGİLERİ
1.1 .) Sabit Yatırım Tutarının Hesaplanması
1.2.) İşletme Sermayesi İhtiyacının Hesaplanması
1.3.) Toplam Yatırım Tutarı
1.4.) Yatırımın Yıllara Dağılımı
1.5.) Yatırımın Finansman İhtiyacı
1.6.) Yatırımın Finansman Planı

2-   İŞLETME SÜRESİ BİLGİLERİ
2.1.) İşletme Dönemi Gelirlerinin Hesaplanması
2.2.) İşletme Dönemi Giderlerinin Hesaplanması

3-   PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
3.1.) Yatırım ve İşletme Dönemi Taksit ve Faizlerinin Hesaplanması
3.2.) Ortalama Borç Ödeme Oranı
3.3.) Projenin Mali Yönden Değerlendirilmesi
3.3.1.) Geri Ödeme Süresi
3.3.2.) Net Bugünkü Değer
3.3.3.) Fayda Masraf Oranı
3.3.4.) İç Kârlılık Oranı
3.4.) Başabaş Noktası
3.5.) Projenin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi
3.5.1.) Projenin yaratacağı Katma Değer
3.5.2.) Projenin Sermaye Hasıla Oranı
3.5.3.) Projenin İstihdam Etkisi
3.5.4.) Projenin İstihdam Katkısı
Arıcılık projelerinin nasıl hazırlandığını daha iyi anlayabilmek için projenin özeti, kapasite ve yer seçimi konularında önemli hususlara kısaca göz atalım.

PROJENİN ÖZETİ

1 )   Kuruluşun Adı                            : Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
2)    Projenin Adı                              : Ortakların Mülkiyet 100 Kovan Arıcılık
( 20 Kovan x 50 Aile)
3)    Projenin Mahiyeti                      : Yeni Proje
4)    Projenin Gerekçesi                  : Arıcılığın geliştirilmesi, arı ürünleri üretiminin artırılması.
5)    Üretilecek Mal ve Hizmetler    : 30.00 kg. 750 kg Balmumu 200 Adet Oğul
6)    Projenin Tutarı                           : 723.722.124.- TL
Sabit Yatırım                              : 613.577.124.- TL
İşletme Sermayesi                    : 110.145.000.- TL
7)    Projenin Uygulama Süresi       : 1 yıl
8)    Projenin Faydalı Ömrü             : 15 yıl
9)    Projenin
Toplam Yıllık Geliri                    : 598.750.000.- TL
Toplam Yıllık Gideri                   : 213.055.968.- TL
10)  Projenin İstihdam Kapasitesi : 57 kişi
11)  Projenin Finansman
Kaynakları                      : %25 Özkaynak %75 TKB. kredisi
12)  Projeye Verilecek
Hukuki Şekil                   : Kooperatif Organizasyonu
13)  Projeden Sorumlu Olanlar       : TKB Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
PROJENİN  KAPASİTESİ

Projenin kapasitesi 50 aileye 20 kovan olmak üzere  1000 kovandır.
Projenin uygulanmasıyla yılda 30 ton bal, 750 kg balmumu ve 200 adet oğul elde edilecektir.

Şekil 4. Gezginci  arıcıların  en  önemli  sorunlarından  birisi  konaklama problemidir.

YER  SEÇİMİ

Arıcılık yapanların bölgelerini iyi seçmeleri ve tanımaları gerekir.
Pratik bir ölçü olarak o bölgede bulunan ilkel kovanlar alınabilir. Hiçbir teknik müdahale yapmadan arıların ilkel kovanlarda hayatlarını devam ettirmeleri o bölgede iyi bir teknik arıcılığın yapılabileceğinin açık işaretidir.
Bitki örtüsünü varlığı ve zenginliği başarıda önemli bir yer tutar. Balın bolluğu ve kalitesi bölgede bulunan çiçeklere bağılıdır.
Arılık  seçilirken  kuzeyi  kapalı,  hakim  rüzgarları  olmayan gürültüsüz yerler tercih edilmelidir.
Bölgede temiz su bulunmalıdır.
Zehirli, acı ya da deli bal veren çiçeklerin fazla olduğu bölgelerde arıcılık yapılmamalıdır. Tütün alanları, karadenizde orman gülü, güneyde zakkum ve datura zehirli bal veren bitkilerdir.

Şekil 5.Bölgenin bitki örtüsünün zengin oluşu, arıcının başarılı
olmasına yardım eder.