ORTAK MÜLKİYETİNDE SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ


Bu dersimizde ortaklar mülkiyetinde 200 başlık yani 100 aileye 2  baş süt sığırının  planlandığı  proje  üzerinde durulacaktır.

SÜTÜN  ÖNEMİ

Süt ve onun çeşitli ürünleri günlük hayatımızda önemli yeri olan besin maddeleridir.
Birçok yiyecekler ve içecekler canlının ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabildikleri halde süt, çocuk, yetişkin yaşlı yani insanın çağında bütün ihtiyaçlarını karşılayabilen, onun uzun süre yaşatan, geliştiren, değerli bir besin maddesidir.

SÜT  SIĞIRCILIĞININ  GENEL  DURUMU

Yerli ırk, sığırlarla kültür ve melezlerin süt verimleri arasında önemli farklılıklar vardır.
Ülkemizde sığırlarda süt verim ortalaması Avrupa Topluluğu ülkeleri ortalamasının çok gerisindedir.
Ayrıca süt üretimi yapan hayvancılık işletmeleri, genellikle küçük işletmeler halinde olup sayıları oldukça fazladır.

ORTAKLAR  MÜLKİYETİNDE  SIĞIRCILIĞI  PROJESİ NEDİR?

Süt üreticilerinin kooperatifler şeklinde örgütlenmesi zorunluluğu 1970 li yıllarda anlaşılarak, 50 başlık süt inekçiliği ve 2-5 ton/gün süt toplama merkezi projeleri uygulamaya konulmuştur.
Ancak süt inekleri kooperatif mülkiyetinde ve kooperatif ahırında beslendiklerinden beklenilen fayda görülememiş ve bir süre sonra uygulamadan kaldırılmıştır.
1970 yılında kooperatif bünyesinde süt hayvanları alımı yem temini ve ortaklarına dağıtımı veterinerlik hizmetleri üretilen sütün kooperatifçe alınarak uygun  şartlarda muhafazası,  pazarlaması hizmetlerini verecek biçimde organizasyon düşünülmüş ve "Ortaklar Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı Projesi" oluşturulmuştur.
Bu projede ortak kendisinin sahip olduğu süt ineğine en iyi şekilde bakacak, kooperatiften yem alacak, karşılığında süt verecek ve risturn ilkesi çalıştırılacaktır.

Şekil 1. Süt sığırlarının beslenmesi önemlidir.

BU  PROJENİN  SAĞLAYACAĞI  FAYDALAR  NELERDİR?

- Sütün üretici elinde kalma riski ortadan kalkacaktır.
- Süt  sanayiine  iyi  kaliteli  ve  sürekli  hammadde  temin edebilecektir.
- Tüketiciye hijyenik olmayan koşullarda üretilen mamüller yerine modern süt işleme tesislerinde üretilen ürünler sunulmuş olacaktır.
- Yem  bitkileri  üretimi  teşvik  edildiği  gibi  yem  sanayide çalışacaktır.
Ayrıca gerek kırsal kesimde gerekse kentsel kesimde insanlar daha fazla süt ve ürünleri tüketerek daha sağlıklı olacaklardır.

SÜT  SIĞIRCILIĞI  PROJESİNİN  ÖZELLİKLERİ

Diğer tarımsal amaçlı  projelerde olduğu gibi süt sığırcılığı projelerinde de fizibilite raporları genel, teknik ve ekonomik ayrıntıları kapsayan bölümler halindedir. Bunlar alt başlıklarıyla şöyledir.

I. BÖLÜM

1- PROJENİN ÖZETİ
2- PROJENİN GEREKÇESİ VE FAYDASI
3- PROJENİN BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARI VE YILLIK PROGRAMLARLA İLGİSİ
4- PROJENİN KOOPERATİFÇİLİKLE İLGİSİ

II. BÖLÜM

1- PİYASA ETÜDÜ
1.1.) Süt Sığırcılığı ve Sütün Tanımı, Önemi
1 .2.) Süt Sığırcılığı ile Süt ve Mamüllerinin Dünyada Durumu
1 .3.) Süt Sığırları Sayıları ile Süt ve Mamülleri Talebinin Projeksiyonu ve Üretim
Hedefleri
1 .4.) Süt Sığırları Sayıları ile Süt ve Mamülleri Talebinin Projeksiyonu ve Üretim Hedefleri
1.5.) Süt Sığırcılığı ile Süt ve Mamülleri Sektöründe kurulu ve Kurulması Planlanan Tesisler

2-  PROJENİN  KURULUŞ  YERİ  PLANLANAN  TESİSLER KAPASİTE SEÇİMİ
2.1.) Projenin Kuruluş Yeri ve Seçimi
2.2.) Kapasite Seçimi

Şekil 2. Verim, geliştirme koşullarıyla yakından ilgilidir.

3- TEKNİK ETÜDLER
3.1.) Buzağı ve Süt Sığırları Ahırları ve Şartlârı
3.2.) Buzağı ve Süt Sığırlarının Bakımı ve Beslenmesi
3.3.) Sütün; Üretim, Toplama ve Muhafazası

III.  BÖLÜM

1- YATIRIM SÜRESİ BİLGİLERİ
1 .1.) Sabit Yatırım Tutarının Hesaplanması
1.2.) İşletme Sermayesi İhtiyacının Hesaplanması
1.3.) Toplam Yatırım Tutarı
1.4) Yatırımın Yıllara Dağılımı
1.5.) Yatırımın Finansman İhtiyacı
1.6.) Yatırımın Finansman Planı

2- İŞLETME DÖNEMİ BİLGİLERİ
2.1.) İşletme dönemi gelirlerinin hesaplanması
2.2.) İşletme dönemi giderlerinin hesaplanması

Şekil 3. Projede her işletme için 2 baş süt sığırı planlanmıştır.

Şekil  4.  Sığırcılık  hem  süt  ve  et  hem  de  buzağı  yetiştirilmesiyle çiftçiye  katkıda  bulunur.

3- PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
3.1.) Yatırım ve İşletme dönemi taksit ve faizlerinin hesaplanması
3.2.) Proforma gelir, gider ve fonların akışı tablosu
3.3.) Ortalama borç ödeme oranı
3.4.) Projenin mali yönden değerlendirilmesi
3.4.1.) Geri Ödeme Süresi
3.4.2.) Net Bugünkü Değer
3.4.3.) İç Kârlılık Oranı
3.5.) Başabaş Noktası
3.6.) Projenin ekonomik yönünden değerlendirilmesi
3.6.1.) Projenin yaratacağı katma değer
3.6.2.) Projenin sermaye hasıla oranı
3.6.3.) Projenin istihdam etkisi
3.6.4.) Projenin istihdam katkısı

Projenin en önemli kısımlarından olan özeti, kapasite ve yer seçimi daha geniş olarak şöyledir.

1- PROJENİN ÖZETİ

1.1.) Kuruluşun adı                           : Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
1 .2.) Projenin adı                             : Ortakların Mülkiyetinde 200 Baş Süt Sığırcılığı
1.3.) Projenin Mahiyeti                    : Yeni proje
1.4.) Projenin Gerekçesi                 : Ülkenin süt üretiminin nüfusun beslenmesinde gerekli
olan    seviyeye ulaştırılması
1.5.) Üretilecek Mal veya
Hizmetler                                   : 200 Baş Süt İnekçiliği uygulaması
sonucu 800 T/Y Süt Üretimi
1 .6.) Proje Tutarı                             : 2.633.595.270 TL
Sabit Yatırım                            : 2.300.051 .170 TL
İşletme Sermayesi                  : 33.545.100 TL
1.7.)Yatırım Uygulama Süresi         : 1 Yıl
1.8.) Projenin Faydalı Ömrü            : 30 yıl
1.9.) Projenin
Toplam Yıllık Geliri                           : 1.045.000.000 TL
Toplam Yıllık Gideri                          : 728.412.338 TL
Gayrisafi Kâr                                    : 214.587.662 TL
1.10) Projenin İstihdamı      : 206 Kişi
1.11) Düşünülen Finansman           : T.K.B., kredisi kaynaklar
1.12.) Projenin Planla İlişkisi          : Proje  ile  kişi  başına yıllık süt tüketiminin 135.8  kg/Y
ulaşılmamasında; süt üretiminin arttırılması, toplanması  ve  uygun  şartlarda muhafaza edilerek pazara arzını sağlayarak katkıda bulunacağı gibi süt  üreticilerinin  daha  rantabl çalışması ve emeğinin karşılığını tam olarak almasında da etkili olacaktır.

1.13.) Projeye Verilecek
Hukuki Şekil                           : Kooperatif Organizasyonu
1.14.) Projede Sorumlu
Olanlar                                     : T.K.B. Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

PROJENİN  KAPASİTESİ  NEDİR?

Projede beslenecek süt sığırlarının, günlük ortalama 13 kg süt üreteceğine, işletme tesisinin her gün 2.5 ton süt toplayacağı esas alınmıştır. Böylece projenin kapasitesi her aile için 2 baş olmak üzere 100 aile için 200 baş olarak belirlenmiştir.
Ve bu projenin uygulanmasıyla her kooperatif için 1 yılda 800 ton süt, 200 buzağı ve 1500 ton gübre üretilmiş olacaktır.

YER  SEÇİMİNDE  ARANILAN  ÖZELLİKLER

Süt işletme tesislerine çiğ süt 50 km uzaklıktaki yerlerden sağlandığında ekonomiktir. Bu nedenle proje 50 km uzaklıktaki bölgelerde uygulanmalıdır.
Ayrıca ulaşım durumu her mevsim için uygun olmalıdır.

PROJENİN  PARASAL  DURUMU  NEDİR?

Projenin  maliyeti yıldan yıla değişiklik göstermekle birlikte kalkınmada öncelikli illerde sabit yatırımın %20 si özkaynak, %80'i kredi, diğer illerde ise % 25'i özkaynak, %75'i kredidir.
Verilen krediler 2 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli olmak üzere toplam 7 yıldır.
Faiz oranı Ziraat Bankasının o yıl hayvancılık kredisine uyguladığı faiz oranın yarısı kadardır.