Yağlı tohumlar desteklemesi başvuruları başladı.

2010 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı üreterek satışını yapan üreticilere yapılacak fark ödemesi desteğine ilişkin tebliğ yayımladı.

Buna göre ;

Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından, 2010 yılı ürünü fark ödemesi desteği miktarları kilogram başına; kütlü pamuk için 35 Kr (sertifikalı tohumluk kullanımında 42 Kr), yağlık ayçiçeği için 23 Kr, soya fasulyesi için 29,5 Kr (sertifikalı tohumluk kullanımında 35 Kr), kanola için 27,5 Kr, dane mısır için 4 Kr, aspir için 30 Kr ve zeytinyağı için 30 Kr olarak belirlenmiştir.

 

Fark ödemesi desteği için kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı üretimi yaparak satan üreticilerden komisyonlarca istenen belgeler ve yapılacak işlemler

 

İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Ek-1 de yer alan başvuru dilekçesi,

 

b) Kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı için; üretim sezonuna ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya fatura) ve/veya borsa alım satım beyannamesi,

 

c) Kütlü pamuk ve soya fasulyesinde, sertifikalı tohumluk kullanarak üretim yapan ve fark ödemesi desteği üzerinden % 20 sertifikalı tohumluk desteği kullanımından yararlanmak isteyen üreticilerden adına düzenlenmiş sertifikalı tohumluk satış faturasının aslı ile tohumluk sertifika belgesi, kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve aspir ürünlerinin satışını, Bakanlıkta kayıtlı ve sözleşmeli üretim yaptıkları tohumluk üretici kuruluşlarına yapan üreticilerin aldıkları alım satım belgesi,

 

1) Tohumluk fatura tarihi, tohumluğun kullanıldığı ekim dönemine uygun olmalıdır.

 

2) Tohumluk faturalarında; faturayı düzenleyen firmanın adı, ili, vergi dairesi, vergi numarası, fatura no ve fatura tarihi bilgileri bulunmalıdır.

 

3) Tohumluk bayisi tarafından faturanın arkasına; "bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, ..................... tarih ve .........�.. no' lu tohumluk sertifikasına aittir." ibaresi yazılarak tasdik edilmiş olmalıdır.

 

4) İl/ilçe müdürlüklerince, ibraz edilen faturaların üzerine; �ertifikalı tohumluk kullanım desteğinden yararlanmak üzere kullanılmıştır�ibaresi yazılarak, asıl nüshasının çiftçiye iadesi, fotokopisinin üzerine �slı görülmüştür�ibaresi yazılarak müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

 

5) Tohumluk sertifikalarının; sertifikasyon kuruluşunun adı, sertifika numarası, sertifika tarihi, parti büyüklüğü ve parti numarası bilgilerini içermesi gerekmektedir.

 

6) Ekim tarihi itibariyle beyan edilen tohumluk sertifikasının tarihi üzerinden bir yıl geçmiş ise sertifikaya �ohumluk Analiz Raporu�eklenmelidir. Eklenen tohumluk analiz raporu, ekim tarihi itibariyle bir yıldan daha eski olmamalı ve üzerinde beyan edilen sertifika ile birlikte geçerli olduğu ibaresi yer almalıdır.

 

7) Tohumluk sertifikalarının ve/veya tohumluk analiz raporunun düzenlenme tarihi, tohumluğun ekiliş tarihinden önce olmalıdır.

 

8) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri ÇKS'ye tanıtılmak üzere, Bilgi İşlem Merkezi tarafından düzenlenen programa girerler. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz. Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünün aşılmış olması halinde tohumculuk mevzuatlarına göre gerekli işlem yapılır.

 

ç) Zeytinyağı için gerekli olan tasiriye faturalarının tarihi, hasat başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi arasında olmalıdır.

 

d) Zeytin sıkma tesisi, aynı zamanda üretici olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait ise tasiriye faturası düzenlenemeyeceğinden, üretilen zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerlenerek, tasiriye faturasında yer alması gereken bilgilerin doğrudan doğruya kanuni defterlere açıklama yapılmak suretiyle kayıt altına alınması gerekmektedir. Söz konusu kayıtlar, Bakanlık İl/İlçe Müdürlükleri tarafından uygun bulunup, kayıt fotokopileri üzerine �slı görülmüştür�ibaresi yazılarak onaylanması halinde, tasiriye faturası yerine kabul edilir.

 

e) Belirtilen belgeler, işlenen tarım arazisinin mülkiyeti eşi ve/veya birinci derece akrabalarına (anne, baba ve çocuklarına) ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu muvafakatname ve ürün satışı yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği, tüzel kişiliklerde ise yetki belgesi istenir.

 

(2) Komisyonca istenecek tüm belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınacaktır. Ancak, birlikler ve borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması durumunda; �u belge, aslının zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir�ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla, komisyonlarca geçerli sayılır.

 

(3) Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin son başvuru tarihi bu Tebliğ ile belirlenir. Bu tarihten sonraki başvurular kesinlikle kabul edilemez.

 

a) Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin son başvuru tarihi kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve aspir için 1/4/2011, dane mısır için 2/5/2011 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

b) Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen zeytinyağı üreticilerinin tasiriye faturaları ile yapılacak son başvuru tarihi 3/6/2011, ancak bu tarihten sonra satılan zeytinyağlarına ait alım satım belgelerinin son teslim tarihi ise 30/9/2011 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

Fark ödemesi desteği dışında kalan haller

 

MADDE 7 �(1) Fark ödemesi desteğinden;

 

a) 2010 yılı ÇKS'de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar,

 

b) ÇKS'de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde fark ödemesi desteğine müracaat edenler,

 

c) 2010 yılı ÇKS'de kayıtlı olmayan arazilerinde fark ödemesi desteğine esas ürünleri üretenler,

 

ç) Ara ziraatı olarak üretim yapan üreticiler,

 

d) Rafine edilmiş zeytinyağı üretenler,

 

yararlanamazlar.

 

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Uygulama Tebliği (No: 2010/23)